Skip to main content

Algemene ledenvergadering

Wij nodigen alle leden uit voor het bijwonen van de Algemene ledenvergadering van de OVN.

Locatie: Burcht van Haeften, Vredeplein 1, 4175 HA Haaften. 

 • 17.00-17.30 - Inloop
 • 17.30-18.00 - Algemene ledenvergadering OVN
 • 18.00-19.00 - Spreker Graaf Reinald Alliantie
 • 19.00-21.30 - Hapje en drankje, informeel samen zijn.

Gezien het belang van de bezetting van het bestuur, is het zeer gewenst om aanwezig te zijn. 

BELANGRIJKE OPROEP

Zoals uit onderstaande agenda blijkt, zijn er 3 van de 5 bestuursleden die aftreden. Lida en Louisa kunnen natuurlijk niet met z’n tweeën het bestuur blijven vormen. Hier is versterking voor nodig vanuit de leden.

 • Notulen Algemene Ledenvergadering 2022
 • Financieel verslag 2022 / Begroting 2023 /  Kascontrole
  (Het financiële verslag 2021 en de begroting 2022 zijn op te vragen bij het secretariaat)
 • Goed doel
 • Bestuursaangelegenheden en voorstenieuwe structuur met commissies
 • Afscheid van bestuursleden: Adri Hessels, Arjan Monteba en Ina Willekes
 • Rondvraag 
 • Sluiting

In de vergadering zal het voorstel gebracht worden om de structuur van het bestuur te wijzigen.

Spreker

Onze spreker deze avond vertegenwoordig de Graaf Reinald Alliantie. Dit gaat over de dijkverzwaring van Gorinchem tot Waardenburg.

De Graaf Reinaldalliantie wordt gevormd door Waterschap Rivierenland en de combinatie ‘Waalensemble’ bestaande uit Heijmans, GMB en de Vries & van de Wiel met Royal Haskoning DHV als adviserende partij. In juni 2021 is de uitvoering gestart. Naar verwachting is de dijk tussen Gorinchem en Waardenburg eind 2025 hoogwaterveilig.

https://www.gralliantie.nl/